معرفی اعضای شرکت کالا صنعت هوشمند

شرکت پیمان طوس

شرکت پیمان طوس

رئیس هیت مدیره
آقای محسن متین پارسا

آقای محسن متین پارسا

مدیر عامل
آقای بهمن جاوید

آقای بهمن جاوید

عضو هیئت مدیره